Приложимо законодателство


 Условията за ползване на сайта са подчинени на действащото законодателство на Република България.За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.
brutalnovkusno.com си запазва правото да променя Общите условия по всяко време. Препоръчваме на потребителите да посещават страницата с Общите условия периодично, за да се запознаят с актуалните към момента условия, тъй като същите са обвързващи за потребителите.

Процес на осъществяване на поръчка от категории –  “Книги с рецепти” и  “Услуги”

След като Потребителят направи и заплати своята поръчка от категория “Книги С Рецепти“, той незабавно ще получи имейл с линк за сваляне на електронната книга (файл в pdf формат). Линкът за сваляне на книгата ще е валиден 2 дни от датана на която е направена поръчката.

КНИГИТЕ С РЕЦЕПТИ СА САМО И ЕДИНСТВЕНО ОНЛАЙН(ПДФ ФАЙЛОВЕ). НЕ СЕ ПРЕДЛАГАТ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ!

След като Потребителят направи и заплати своята поръчка от категория “Услуги”, той ще получи имейл с въпросник, необходим за изготвянето на “хранителния режим” или “тренировъчната програма”, освен ако не е закупил “Консултация по телефона”. След като отговори на въпросника Потребителят ще получи своят “хранителен режим” или “тренировъчна програма” на предоставения от него имейл адрес до 2 дни. Ако Потребителят е закупил “Консултация по телефона” ще се свържем с него за провеждане на консултацията до 2 дни.


 Условия и информация , съгласно Закона за електронна търговия


Договорът за продажба, сключен чрез Интернет, е договор за продажба от разстояние. Договорът за продажба от разстояние се сключва въз основа на предложение, отправено от brutalnovkusno.com (Доставчик) до всеки потребител (Клиент) на електронния магазин, като част от системата за продажба на стоки. Договорът за продажба от разстояние между brutalnovkusno.com и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на brutalnovkusno.com.

Всяка от книгите, респ. файловете, както и тяхното съдържание, поотделно и в
цялост, са обект на авторско право по смисъла на чл. 3, ал. 1 от Закона за авторското
право и сродните му права. Разпечатването на книгите е допустимо само от закупилото
ги физическо лице за лична употреба. Разпространяването на книгите в електронна
форма, изпращането им онлайн до лице, различно от закупилото книгите, както и
споделянето им в онлайн пространството (до ограничен и/или неограничен кръг
субекти) и възпроизвеждането им под каквато и да е форма се явява нарушение на
Закона за авторското право и сродните му права на Република България.
При констатиран осъществен неоторизиран достъп до книгите или тяхното
неправомерно разпространение са налице основания за съдебна претенция срещу
извършилите нарушението лица. За допуснати нарушения по ЗАПСП се предвижда
административно-наказателна отговорност, която, съгласно чл. 97, ал. 1, т. 16 от
Закона, се изразява в глоба в размер от хиляда до десет хиляди лева, а на едноличен
търговец и юридическо лице се налага имуществена санкция в размер от две хиляди
до двадесет хиляди лева, ако деянието не подлежи на по-тежко наказание.
При констатиране на нарушения на ЗАПСП от виновните лица ще бъде
претендирано и заплащането на обезщетение на основание чл. 95 от Закона в размер
на не по-малко от пет хиляди лева, като авторът си запазва правото да претендира и
всички останали вреди, които са пряка и непосредствена последица от нарушението.
Компетентни са разгледат евентуално възникнали спорове са съдилищата на
територията на Република България, град София, а приложимото право – българското.


 Анулиране на поръчка


Поръчката може да бъде анулирана от brutalnovkusno.com при наличие на основателни причини – стоката е с изчерпана наличност, предложения срок за доставка или аналог на изчерпания продукт не са приемливи за клиента.


 Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена

– при закупуване на продукти от категория Книги с рецепти” и “услуги” в електронния магазин:

Клиентът дава изричното си и предварително съгласие, че се отказва от правото си на отказ от договор в съответствие с чл. 57, ал. 13 от ЗЗП.

– при закупуване на продукти от всички останали категории в електронния магазин с изключение на  Книги С Рецепти” И “Услуги“:


На основание чл.55, ал.1 от ЗЗП Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП, в четиринадесет дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:
1. Потребителят предварително писмено да информира brutalnovkusno.com на следния имейл адрес: contact@brutalnovkusno.com, че на основание чл.55, ал.1 от ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи:
– конкретен магазин (офис) на brutalnovkusno.com, в който ще върне стоката
– банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока.
2. Стоката да бъде върната лично от потребителя или от упълномощено от него лице, с писмено пълномощно с нотариална заверка, в посочения по реда на предходната точка магазин (офис) на brutalnovkusno.com.
3. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е отваряна, стоката да не е ползвана, стоката и опаковката да са във вида, в който са получени, както и да не е нарушавана целостта на поставените от brutalnovkusno.com защитни стикери. Клиентът се задължава да върне стоката заедно с нейната гаранционна карта.
4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на brutalnovkusno.com, рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от страна на потребителя.
5. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл.55, ал.1 от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по-горе условия, brutalnovkusno.com се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път (по посочената по реда даден по-горе банкова сметка) в срок от пет работни дни от връщането на стоката.


Защита на личната информация


Всяка лична информация, която попълвате в сайта или изпращате към него чрез електронна поща или друг начин, ще бъде използвана в съответствие с приетите правила за защита на личната информация. Материалите и съобщенията, изпращани към сайта (коментари, мнения, въпроси и други), се считат за неконфиденциални, без права на собственост. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от brutalnovkusno.com и/или упълномощени от дружеството трети лица за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, маркетингови и рекламни цели и анализи на brutalnovkusno.com, участие в игри, промоции и томболи, организирани от дружеството, както и за всякакви други незабранени от законодателството цели.


Цени


Всички предоставени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. brutalnovkusno.com си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време, съобразно факторите, които оказват влияние върху тяхното формиране. Представените в сайта цени на стоките са крайни с ДДС без цената за доставката, която е посочена отделно.